DDproperty

ราคาประเมินที่ดิน กรมธนารักษ์
Lifestyle

ราคาประเมินที่ดิน ราคาตลาด ราคาซื้อ-ขายจริง ต่างอย่างไร?

            เมื่อกล่าวถึงเรื่องราคาของอสังหาริมทรัพย์จะพบว่ามีราคาต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นราคาซื้อขายจริง ราคาตลาด หรือราคาประเมินที่ดินกรมธนารักษ์ ซึ่งราคาทั้ง 3 อย่างนี้แตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิง ในบทความนี้จึงจะมาบอกความแตกต่างของราคาทั้ง 3 อย่างนี้ ผู้ที่กำลังอยู่ระหว่างการตัดสินใจหรืออยู่ในขั้นตอนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จะได้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ราคาประเมินที่ดิน กรมธนารักษ์           ราคาประเมินที่ดิน กรมธนารักษ์ เป็นราคาประเมินจากหน่วยงานราชการ ซึ่งจะมีการสำรวจและประเมินราคาใหม่ทุก ๆ 4 ปี โดยราคาประเมินที่ดิน กรมธนารักษ์นี้จะใช้สำหรับการเรียกเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าราคาประเมินที่ดิน กรมธนารักษ์ จะมีราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดและราคาซื้อขายจริง ดังนั้นใครที่กำลังอยู่ระหว่างการตัดสินใจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์อยู่ก็จะสามารถนำราคาประเมินที่ดิน กรมธนารักษ์ มาคำนวณค่าใช้จ่ายเบื้องต้นได้ ราคาตลาด             เป็นราคาที่เกิดขึ้นจากค่าเฉลี่ยของราคาซื้อขายจริง ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีบริษัทเอกชนบางบริษัทที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้และประมวลผลออกมาเป็นราคาตลาด โดยนอกจากการเก็บข้อมูลด้านราคาแล้ว ก็ยังมีการวิเคราะห์ไปถึงด้านลักษณะของที่ดิน สภาพแวดล้อมต่าง ๆ รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตในอนาคต และเป็นที่แน่นอนว่าราคาตลาดนั้นก็จะมีราคาที่สูงกว่าราคาประเมินที่ดิน กรมธนารักษ์ ราคาซื้อขายจริง             เป็นราคาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งยินยอมและตกลงแล้วว่าจะใช้ราคานี้ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ร่วมกัน โดยราคานี้ไม่จำเป็นที่จะต้องอ้างอิงกับราคาประเมินที่ดิน กรมธนารักษ์ หรือราคาตลาด แต่ขึ้นอยู่กับการตกลงและความพอใจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเท่านั้น เช่น […]

Read More